Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

2018 május 25.-től kezdődően, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU Rendeletet (a továbbiakban “Rendelet”) az Európai Unió valamennyi tagállama alkalmazza.  

A MULTIMAGO SRL (KFT.), melynek székhelye: Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. Nicolae Balcescu u.,14 sz. 10-es ajtó, adószáma:RO35017447 és cégjegyzékszáma: J12/2801/2015, a www.multimago.hu honlap kezeléséért felelős és Adatkezelő minősége van.

E honlap kizárólag a 16 év feletti felhasználók által látogatható.

A minket terhelő kötelezettségek érdekében, ami a Rendeletből származik, és figyelembe véve, hogy az Ön adatainak védelme számunkra egy nagymértékű és állandó elfoglaltságot képez, kidolgoztuk a jelen dokumentumot, amely megállapítja azon személyes adatok kategóriáit, amiket gyűjtünk az Önnek a honlapunkon tett látogatása alkalmával, az adatkezelés célját és alapját, az adatkezelés időtartamát, azt, hogy hol tároljuk és kinek adjuk át ezen adatokat, valamint az Ön jogait is érintett személy minőségében, amelyek különösen azért vannak bevezetve , hogy az ön alapvető jogainak és szabadságainak a védelmét biztosítsuk, különösen a személyes adatok védelméhez fűződő jogot.

1. Fogalom meghatározások

”személyes adatok” :azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ;  azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

” adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Afelől biztosítjuk, hogy a személyes adatai törvényes módon vannak kezelve, méltányosan és átláthatóan, csakis azon kifejezett célok teljesítésére, amelyek a tudomására lettek hozva.

MULTIMAGO SRL (KFT) adatkezelőként oly módon kezeli az adatokat, hogy az a személyes adatok megfelelő biztonságát biztosítsa, ideértve a fel nem jogosított és törvénytelen kezelés elleni védelmet és az elveszítés, megsemmisítés vagy véletlenszerű sérülés ellen, megfelelő műszaki és szervezési intézkedések foganatosításával.

2. Az általunk kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, alapja. Az adatkezelés időtartama

2.1 Az adatkezelésről általánosságban

Önnek csak azon személyes adatait gyűjtjük, amelyek ahhoz szükségesek, hogy lehetőséget biztosíthassunk a honlapunk használatára, a rendeléseit teljesíthessük és a termékeinkhez hozzáférést kínálhassunk és tájékoztathassuk a termékeinkről, szolgáltatásainkról és ajánlatainkról (direkt marketing), amennyiben ezeket a jogszabályok megengedik vagy az ön hozzájárulása alapján megvalósítható.

Általában az ön alábbi személyes adatait kezeljük:

 • Család- és utónév
 • Elérhetőség és szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • IP cím

Mindegyik adatkategória meghatározott, kifejezett és törvényes célokra lesz gyűjtve és nincs utólag ezen célokkal összeférhetetlen módon kezelve és olyan periódusra történik, ami nem haladja meg azon célok teljesítéséhez szükséges időszakot, amelyekre kezelik.

Az ön személyes adatainak kezelésekor az információk átláthatóságának elve biztosítása érdekében a továbbiakban közöljük az adatai kezelésének módját, azon tevékenységeknek a céljait és jogalapját, amelyek révén feldolgozzuk az adatait.

2.2 Felhasználói fiók létesítése

Felhasználói fiók létesítésekor a honlapunkon a családnevet, utónevet, a címet, telefonszámot, e-mail címet kérjük el.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A felhasználói fiók létesítése érdekében kezelt adatokat a regisztráció törléséig kezeljük.

2.3 Rendelés leadása

A rendelési űrlap kitöltésének és lezárásának pillanatában Öntől a család- és utónevét, a levelezési címét, a szállítási címet, a telefonszámát és az e-mail címét és az IP címét kérjük el.

Ezen személyes adatok számunkra szerződéses célból szükségesek, hogy a rendeléseidet teljesíthessük, a termékeket kiszállíthassuk a megadott címre, a termékekhez társított szavatossági kötelezettségeket teljesíthessük vagy esetenként egy termék visszaküldés elvégzéséhez. 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel, mint Vásárlóval kötött szerződés teljesítése.

A számla esetében a számla kiállítása és megőrzése jogi kötelezettség, így a számla esetében az adatkezelés jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a vásárlás teljesítése érdekében.

Az Ön online fizetési adatai nem lesznek elérhetők és nem is lesznek a MULTIMAGO SRL (KFT) által tárolva, hanem csak az elektronikus fizetési szolgáltatást végző szolgáltató által vagy a kártya azonosítási adatainak tárolására feljogosított más entitás által, amelynek identitásáról tájékoztatva lesz, mielőtt az online fizetésre használandó kártya részleteit ténylegesen bevezetnéd. A teljesített kifizetésre vonatkozó egyedüli adatok, amiket mi tárolni fogunk, azok az ügylet kezdeményezésével és véglegesítésével kapcsolatosak, valamint a fizetés helyzete.  A törvényes kötelezettség értelmében a fizetési dokumentumok elkészítéséhez szükséges személyes adatai azon szerződéses partnereinknek lesznek szolgáltatva, akik számunkra az IT szolgáltatásokat nyújtják és az adóügyi és számviteli nyilatkozatoknak az adóügyi hatóságokhoz való benyújtásához lesznek felhasználva.

Az Ön személyes adatai a szerződéses viszony teljes időtartama alatt tárolva lesznek, valamint az utolsó rendeléstől számított 3 évig is, ez az elévülési idő.

2.4 Hírlevél-direkt marketing 

A MULTIMAGO SRL (KFT) hírlevelére való feliratkozás vagy leiratkozás ingyenes és akaratlagos és a hírlevél küldése kizárólagosan az Ön hozzájárulása alapján történik. A hírlevél egy periódikus tájékoztatási eszközt képez, kizárólagosan elektronikus (e-mail, SMS) az Eladó Szolgáltatásairól, Akcióiról, stb. egy bizonyos időszakban. 

A marketing szolgáltatások biztosítása érdekében gyűjtjük az Ön e-mail címét, telefonszámát, család- és utónevét.  Ezen adatok kizárólagosan arra használhatók, hogy naprakészen tájékoztassuk a termékeinkről, szolgáltatásainkról és ajánlatainkról. 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

A hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni a contact@multimago.hu mail címre küldött e-mail által vagy a tőlünk kapott e-mail tartalmában levő leiratkozási link-re való kattintással és ennek egyenes következménye a kezelés megszüntetése.  A hozzájárulás visszavonása sosem fogja a visszavonása előtti kezelés törvényességét érinteni.

Az adatok nem lesznek átutalva más adatkezelőhöz vagy adatfeldolgozóhoz és nem lesznek átruházva egyetlen harmadik félnek vagy nemzetközi szervezetnek sem.

2.5 Cookie adatkezelés

A multimago.hu honlap sütiket használ, ezek a felhasználó merevlemezén tárolt adatok.  A cookie típusú mechanizmus használata a látogatók érdekét szolgáló előny, mely megengedi bizonyos navigációs opciók memorizálását a honlapon mint például a nyelv, amelyen a honlap megjelenik, szűrő típusok, amelyek bizonyos lapok megjelenésekor alkalmazásra kerülnek, a felhasználói név és jelszó memorizálása a honlap tartalmához való gyors hozzáférés érdekében. A süti el nem fogadása nem azt jelenti, hogy a honlapon való navigálást vagy ennek tartalmának olvasását a számára megtiltják.

Sütik segítségével a honlap tulajdonosok monitorizálhatják és részekre oszthatják a felhasználók érdekeit a honlap bizonyos zónáival vagy alkalmazásaival szemben, mely tény utólag megengedi a navigációs élmény jobbá tételét, a felhasználó számára releváns tartalom bevezetését stb.  Bizonyos üzleti partnereink sütiket használnak a honlapunkon (pl: akik reklámozzák magukat).  Mindezek ellenére nincs hozzáférésünk és nem is tudjuk ezen sütiket ellenőrzés alatt tartani.

Ezen süti fájlok megengedik, hogy elmentsük az e-mail címét, úgy, hogy a következő látogatása alkalmával legyen felismerve és automatikusan belépve.

Természetesen honlapunkhoz hozzáférhet sütik nélkül is.

Amennyiben nem akarja, hogy felismerjük a számítógépét, megakadályozhatja a sütiknek az ön merevlemezén való tárolását, a böngészője beállításaiban a sütik tárolásának a letiltásával.  A részletes működési mód a böngészője utasításaiban megtekinthető.  Amennyiben nem fogad el sütiket, ez az ajánlataink funkcionális korlátozásaihoz vezethet.

3. Adatfeldolgozók

A vállalt kötelezettségeink időben történő és megfelelő teljesítése érdekében, az Ön személyes adatai a megbízható, figyelmesen kiválasztott szerződéses partnereinknek, mint adatfeldolgozóknak lesznek kiadva:

 • tárhelyszolgáltató:

név, elérhetőség:

 • Számviteli szolgáltató:

név, elérhetőség:

 • Kommunikációs és e-mailes levelezési szolgáltató:

név, elérhetőség:

 • Mobiltelefon szolgáltató, aki segít Önnel kapcsolatot tartani;

név, elérhetőség:

 • Futár, akivel szerződéses viszonyt kötöttünk:

név, elérhetőség:

 • Online Fizetési szolgáltató:

név, elérhetőség:

4. Az Ön személyes adatainak a biztonsága

Az Ön személyes adatainak a biztonsága számunkra prioritást képez. Afelől biztosítjuk, hogy az adatoknak bármely kezelése a Rendelet által garantált elvek betartásával történik és oly módon vannak kezelve, ami a személyes adatok megfelelő biztonságát biztosítja, ideértve a fel nem jogosított és törvénytelen kezelés elleni védelmet és az elveszítés, megsemmisülés vagy véletlenszerű sérülés ellen, megfelelő műszaki és szervezési intézkedések foganatosításával, az adatok védelmének megfelelő belső policyk alkalmazásával.

Ezen honlap a felhasználóink személyes adatainak védelméhez szükséges valamennyi intézkedést meghoz. A honlapunkon a személyes adatainak kitöltése pillanatában az információk mind offline, mind pedig online védve lesznek.  Valamennyi személyes információ olyan biztosított honlapokon keresztül lesz kezelve, amelyek SSL titkosítási rendszert használnak, egy lakat szimbólummal megjelölve, mely a böngésző ablak alsó felén van elhelyezve.

5. Az Ön, mint érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

A Rendelet biztosítja a természetes személyek jogainak és különösen a személyes adatok védelméhez fűződő jogot.

Ami a személyes adatait illeti, joga van az alábbi jogok közül bármelyik gyakorlását kérni a személyes adatai védelmének a garantálása érdekében:

 • az adataihoz való hozzáférési jog: kérheti, hogy közöljék a kezelt személyes adatok kategóriáit, a célt, amelyből a kezelés történik, a címzettek, akikkel közölték vagy közölni fogják, az adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait; automatizált döntéshozatal tényét, ideértve a profilalkotást is;
 • az adatai helyesbítéséhez való joga: amennyiben a kezelt adatait illetően hibák léteznek, lehetősége van a helyesbítésüket vagy kiegészítésüket kérni.  Aluljegyzett közölni fogjuk mindegyik címzettnek a helyesbítését, akiknek az adatok továbbítva voltak, azon eset kivételével, amikor ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel.
 • az adatkezelés korlátozásához való jog: jogában áll az adatok kezelésének korlátozását kérni a következő helyzetekben: ha vitatta az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, Ön pedig ellenzi a személyes adatok törlését és ehelyett kéri a azok felhasználásának korlátozását;  amennyiben már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.
 • a törléshez való jog (“az elfeledtetéshez való jog”): kérheti a kezelt adatok törlését, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;  amennyiben Ön visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek már nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 • adathordozhatósághoz való jog: kérheti, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok egy másik adatkezelőnek legyenek továbbítva, amennyiben az adatkezelés alapjánál az Ön hozzájárulása áll és az adatkezelés automatizált módon történik.
 • tiltakozáshoz való jog: jogában áll bármikor tiltakozni az adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást, ebben az esetben az adatai törlésre kerülnek.

Mindezen jogok a MULTIMAGO SRL (KFT)-nek címzett egyszerű kérelem által gyakorolhatók, a székhelyünkön vagy a contact@multimago.hu e-mail címen vagy a honlapunkon rendelkezésre álló funkciókra való belépéssel (link export és törlés).

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), aki az eljárást továbbítja a Személyes Adatok Kezelését Felügyelő Országos Hatósághoz (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

6. Vegyes Rendelkezések

A jelen Tájékoztatót kiegészítik a MULTIMAGO SRL (KFT) többi sajátos feltételei és az Általános feltételek, amelyek a honlapunkon elérhetőek.  A jelen feltételeknek bármilyen változtatása közölve lesz a felhasználóknak e-mailen keresztül, így ők állandóan tájékoztatva lesznek az általunk gyűjtött információkról, arról, hogy, hogyan használjuk fel őket és milyen körülmények között, ha léteznek, nyilvánosságra hozzuk.  A felhasználók egyetérthetnek vagy sem az információknak más célra való felhasználásával.  Az információkat azon feltételeknek megfelelően fogjuk felhasználni, amelyek szerint ezek gyűjtve voltak.

A jelen tájékoztatás a honlapunkra korlátozódik és nem érvényes a harmadik fél adatkezelők honlapjaira, amik ezen honlapon keresztül elérhetők.  Semmiféle befolyással nem bírunk ezen adatkezelők általi adatkezelésre és semmiféle felelősséget sem vállalunk ezen honlapokkal kapcsolatban.

Alătură-te listei de așteptare Te vom informa când produsul revine în stoc. Te rugam introdu o adresă de email validă.
X